Beneficium Iuris

Dobrodziejstwo prawa
 

Strona główna   Beneficium Iuris Akty prawa

 

     Głównym celem projektu „BENEFICIUM IURIS” jest stworzenie systemu bezpłatnej pomocy i edukacji prawnej dla grup mniejszościowych, dwóch grup etnicznych, Romów i Łemków, mieszkających w środowiskach małomiasteczkowych i wiejskich Podkarpacia. Umożliwienie dostępu do bezpłatnej informacji i poradnictwa prawno-obywatelskiego osobom z grup mniejszościowych, które nie mogą lub nie potrafią korzystać z pomocy prawnej, upowszechnianie wiedzy prawnej przydatnej w różnych sytuacjach życiowych, zwiększanie świadomości praw i obowiązków obywatelskich. Chcemy, aby osoby, które potrzebują pomocy prawnej, mogły uzyskiwać ją stale i bezpłatnie w swojej miejscowości.
      Oprócz tego projekt ma przyczynić się do podniesienie świadomości obywateli na temat przysługujących im praw i obowiązków, aby malała liczba obywateli, która wskutek nieznajomości prawa traci w wielu sytuacjach możliwość skutecznej obrony przed bezprawnymi działaniami.
      Projekt jest kontynuacja działań, które podejmowało BPO jako jednostka działająca w strukturach Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Do końca 2006 roku zrealizowane zostały projekty, których celem było zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej, osobom z terenu województwa podkarpackiego, w tym również mniejszości narodowych i etnicznych. 
 

 
 

    Romowie
    Według ostatniego spisu powszechnego 712 osób deklaruje narodowość romską i używanie w domach języka romskiego. W rzeczywistości jest ich kilkakrotnie więcej. Największe skupiska Romów występują w powiecie mieleckim oraz stalowowolskim, a także w powiecie krośnieńskim szczególnie w mieście Krośnie i gminie Chorkówka. 
    Bardzo słaba znajomość języka polskiego, prawie stuprocentowe bezrobocie, analfabetyzm, złe warunki mieszkaniowe powodują, że grupy te żyją w całkowitej izolacji społecznej.  Romowie mają problemy z uregulowaniem praw własności do gruntów,  na których stoją ich domy, z postępowaniem spadkowym, z prawnymi aspektami opieki nad dziećmi z rodzin konkubenckich itp. Bezpłatna pomoc prawna mogłaby w dużej mierze rozwiązać istniejące problemy.
 

 
 

     Łemkowie
    Największe grupy Łemków znajdują się w powiecie jasielskim, krośnieńskim w gminie Dukla i powiecie sanockim w gminie Komańcza. Oficjalna liczba Łemków kształtuje się w granicach 150 osób. Trzeba jednak dodać, że wiele osób pochodzenia łemkowskiego nie przyznaje się do tego, z powodu nabytych doświadczeń, że jawne przyznawanie się do odmiennych grup etnicznych czy innych wyznań rodzi w wielu wypadkach społeczną niechęć. Ta grupa także boryka się z bardzo trudną sytuacją, czuje się dyskryminowana, jej prawa są naruszane np. w sprawach odzyskiwania utraconego mienia czyli gruntów, lasów itp. Z pewnością pomoc prawna mogłaby zdecydowanie poprawić ich sytuację .
    Łemkowie sygnalizują, że traktowani są jak obywatele gorszej kategorii, ich prawa jako osób o odmiennym wyznaniu religijnym nie są należycie respektowane, a możliwości ich dochodzenia są znikome. Z naszych doświadczeń wynika, że osoby te nie mają zbyt dużego dostępu do specjalistycznych porad, nawet tych świadczonych bezpłatnie.

     Stworzenie sieci Punktów Doradztwa Obywatelskiego dla mniejszości przyniesie istotną poprawę sytuacji tych grup. Projekt będzie miał ogromne znaczenie dla osób z grup docelowych, które ze względów finansowych nie mogą pozwolić sobie na skorzystanie z drogich porad prawnych, mieszkańców terenów małomiasteczkowych i wiejskich gdzie praktyczna możliwość skorzystania z form takiej pomocy jest niewielka.
 
  Może to być wstęp do zmiany aktów prawa lokalnego, na które największy wpływ mają właśnie lokalne samorządy będące organem stanowiącym na wydzielonym obszarze administracyjnym. Może to w znacznym stopniu poprawić sytuację mniejszości w danym regionie i mieć wpływ na politykę państwa w stosunku do mniejszości etnicznych.

 
 
 

      W ramach projektu planujemy utworzyć 4 Punkty Pomocy Obywatelskiej (PPO), w których przedstawiciele mniejszości będą mogli uzyskać pomoc prawno - obywatelską. Punkty zostaną utworzone w następujących miejscowościach: Mielec, Jasło, Dębica oraz Dukla. Zakładamy, że umożliwi to grupom etnicznym i wyznaniowym pełne uczestnictwo w życiu obywatelskim i zmniejszy stopień marginalizacji społecznej tych grup.

    Do pracy w Punktach zaangażujemy przeszkolonych doradców ze szczególnym uwzględnieniem osób reprezentujących poszczególne mniejszości.  
 

 
 

Zadania Punktów Pomocy Obywatelskiej:

  • umożliwienie dostępu do bezpłatnej informacji prawnej osobom z grup mniejszości narodowych i etnicznych;

  • upowszechnianie wiedzy prawnej przydatnej w różnych sytuacjach życiowych i zwiększanie świadomości  praw i obowiązków obywatelskich;

  • umożliwienie skorzystania z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i specjalisty z  zakresu rynku pracy;

  • przeciwdziałanie marginalizacji oraz umożliwianie grupom etnicznym i wyznaniowym pełne uczestnictwo w życiu obywatelskim;

  • promowanie równego traktowania osób, bez względu na pochodzenie etniczne oraz wyznawaną religię, a także przeciwdziałanie dyskryminacji obywateli innego wyznania i narodowości;

  • podniesienie poziomu wiedzy młodzieży wywodzącej się ze środowisk mniejszości narodowych, dotyczącej praw i obowiązków obywatela, a także wskazania drogi poruszania się po różnorakich instytucjach, w codziennym życiu społecznym.

 
 

  Zakładamy włączenie liderów społeczności lokalnej, pracowników samorządów lokalnych w działania uświadamiające lokalnej społeczności „prawa obywatelskie” grup etnicznych i wyznawców różnych religii.
       Oprócz tego planujemy włączanie wolontariuszy – studentów prawa w działalność społeczną i tym samym umożliwienie tym osobom nabywania praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu prawa i świadczenia poradnictwa.

      Punktem koordynacji wszystkich lokalnych ośrodków będzie rzeszowskie Biuro Porad Obywatelskich, które już realizowało kilka projektów w tym zakresie. Będzie ono sprawowało opiekę formalną i merytoryczną nad każdym z 6 punktów. W rzeszowskim BPO, przez 4 godziny dziennie i pięć dni w tygodniu dyżurował będzie koordynator Biura, który w razie potrzeby umówi lub telefonicznie wezwie doradcę.