Edukacja konsumencka
wprowadzenie

 

Strona główna   Wprowadzenie     Marketing i reklama   Zakupy    Znaki informacyjne  W Internecie  Podsumowanie  

 
Edukacja konsumencka
Strona główna

 

Wprowadzenie

 

Marketing i reklama

 

Zakupy

 

Znaki informacyjne

 

W Internecie

 

Podsumowanie

 

 Młodzi ludzie to przyszli konsumenci, którzy już teraz mają ogromny wpływ na rynek. Uświadomiony młody konsument, umiejętnie korzystający z przysługujących mu praw będzie wybierał lepiej, stymulując postępowe i odpowiedzialne społecznie zachowania biznesowe. W dodatku, asertywna i pewna siebie w relacji z przedsiębiorcą postawa młodych konsumentów, nie błądzących po omacku w świecie skomplikowanych przepisów i procedur prawnych, będzie oddziaływać na rozwój przyjaznych dla konsumentów technik sprzedaży i narzędzi marketingowych, a także przyjaznego dla konsumentów i transparentnego rynku.        Celem projektu jest wypracowanie wśród uczniów należących do różnych grup wiekowych postawy świadomego konsumenta umiejętnie korzystającego z przysługujących mu praw. Dlatego projekt ten bez wątpienia stał się w znacznym wkładem w budowę świadomego swoich praw i obowiązków odpowiedzialnego za skutki swych działań społeczeństwa obywatelskiego.

KONSUMENT to każdy, kto kupuje jakieś produkty
(np. jedzenie, odzież, meble) lub korzysta z jakiś usług
(np. fryzjera, kina, banku, Internetu) i używa ich na potrzeby własne, swojej rodziny  bądź przyjaciół, znajomych,
nie zaś w celach zawodowych
.

l

Typy konsumentów

  • PAN- wierzy, że cała „ władza” leży po stronie klienta, a nie sklepu. (27,8 %)
  • lPODDANY- przyznaje prawa sklepom, a odmawia ich klientom. Cała „władza” w rękach sprzedawcy.(22,3%)
  • lANARCHISTA- odmawia praw sklepom klientom. Ani sprzedający ani kupujący nie mają  żadnych praw (23,8%)
  • lLEGALISTA- przyznaje równe prawa sklepom i klientom. (26,2%)
Świadomy konsument to osoba, która zna wszystkie przysługujące jej prawa konsumenckie, a w sytuacji ich naruszenia umie skutecznie walczyć w ich obronie
 
  Wybrane akty prawne dotyczące praw konsumentów:

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego                             

 U S T A W A  z dnia  14 lutego  2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw